ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔
                                                                        ..............................................

       ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก  โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้
       ๑.  คุณสมบัติของผู้รับสมัคร
               ๑.๑  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
               ๑.๒  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ  ๒  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔
(เด็กเกิดระหว่างวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ถึงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒)
               ๑.๓  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคอื่น ๆ  ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
       ๒.  หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
               ๒.๑  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
               ๒.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)  พร้อมสำเนา  ๑  ชุด
               ๒.๓  สูติบัตร  (ฉบับจริง)  พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ชุด
               ๒.๔  ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร  ๑  ชุด
               ๒.๕  สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์
       ๓.  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร
               ๓.๑  ใบสมัครติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ในวันเวลาราชการ
               ๓.๒  กำหนดการรับสมัคร  วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๘.๐๐ น.  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์
       ๔.  วันมอบตัว
               ผู้ที่ได้รับเข้าเรียนให้มอบตัว ใ นวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๘.๐๐  น.  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโพธิ์
       ๕.  กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน
               ภาคเรียนที่  ๑        เปิดเรียน  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๔
                               ปิดเรียน   ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔
               ภาคเรียนที่  ๒   เปิดเรียน   ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
                       ปิดเรียน    ๑  เมษายน  ๒๕๕๔





          
              กำหนดระยะเวลาเรียน
                       -  เปิดเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
                       -  เวลาเข้าเรียน  ๐๘.๐๐  น.  -  เวลาเลิกเรียน  ๑๕.๐๐  น.
       ๖.  อุปกรณ์การเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา
       ๗.  เครื่องใช้สำหรับเด็ก
               ๗.๑  เครื่องใช้ส่วนตัว  เช่น  แปรงสีฟัน  แก้วน้ำ  สบู่  หวี   แป้ง  ผู้ปกครองเตรียมมาให้  เด็ก  ตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก
               ๗.๒  เครื่องใช่งานอื่น  ๆ ประกอบด้วย  ผ้าปูที่นอน  หมอน  ปลอกหมอน  ผ้าขนหนู  ผ้ากันเปื้อน  ถุงย่าม  ตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก
       ๘.  อาหารสำหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดอาหารให้  ๓  เวลา  ดังนี้
               -  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  อาหารเสริม
               -  เวลา  ๑๑.๐๐  น.  อาหารกลางวัน
               -  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  อาหารว่าง
       ๙.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
               ๙.๑  ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน  ต้องลงชื่อซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้สำหรับรับตัวนักเรียน  แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง  มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
               ๙.๒  การมารับและส่งเด็ก  ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ก่อนเวลา  ๐๗.๓๐  น.  ให้รับกลับเวลา  ๑๕.๐๐  น.  เป็นต้นไป  เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์โดยไม่มีผู้ดูแลเด็ก  เว้นแต่มีความจำเป็น  ซึ่งต้องแจ้งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบในแต่ละครั้ง
               ๙.๓  ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม  ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์
               ๙.๔  ห้ามเด็กนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
               ๙.๕  ห้ามเด็กสวมหรือนำเครื่องประดับ  ของเล่นที่มีราคาแพงไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน
               ๙.๖  หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ  เกี่ยวกับเด็กโปรดติดต่อกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเด็กโดยตรง  ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น
       ๑๐.  กรณีเด็กที่สมัครมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือมีอายุไม่ครบตามที่กำหนดตามข้อ ๑.๑  และข้อ  ๑.๒  ให้คณะกรรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาขอยกเว้นโดยความเห็นชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                      ประกาศ  ณ  วันที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔


 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์  หมู่ที่4 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
สังกัดเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน